Xem theo tag

Táo Quân

Tham khảo bài văn khấn Táo Quân phổ biến

Phong tục thờ cúng Táo quân của dân tộc ta không phải là một hủ tục mê tín dị đoan. Đó là một tín ngưỡng văn hóa dân gian có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc nhưng được Việt hóa thành huyền tích "2…

Táo Quân

Theo cổ lệ, muốn cúng điều gì, trước hết phải cúng táo quân (vua bếp). Người Việt Nam quan niệm Định Phúc táo quân tức là táo quân định phúc đức cho gia đình. Phúc đức do sự ăn ở phải đạo hay trái đạo của gia đình. Vua bếp chia ra làm ba…